ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Προκηρύξεις

02.08.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2019 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 4/2019 με θέμα «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» CPV 50700000-2, 45320000-6, 50850000-8 συνολικού Προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
02.08.2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (1)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣCPV: 50700000-2 ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού, Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.
1  |  2