ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

17.09.2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 8/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 8/2018

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΔΩΝΑΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΤΡΑΠΕΖΑ(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ)  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

CPV: 45261910-6   44221000-5

 ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Στέγης στο Βορδονάρειο της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά.                                                                                                                                                                   ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Κουφωμάτων στην Τράπεζα (Αρχαιολογική Συλλογή)  της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 47.580,64 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 03-10-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 02-10-2018