ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

02.07.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2019

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 3/2019 με θέμα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»CPV: 45261910-6 , 45261900-3, 98395000-8