ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

06.09.2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 6/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 6/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

για την επιλογή αναδόχου για τις Προμήθειες

ΤΜΗΜΑ Α: Έπιπλα Γραφείων, Μουσείων, Ανασκαφής (CPV 39100000-3, 39150000-8, 39113300-0, 39142000-9)

ΤΜΗΜΑ Β: Αναλώσιμα Ανασκαφικού Υλικού (CPV 44500000-5, 18937100-7, 44619300-5, 39300000-5)

ΤΜΗΜΑ Γ: Αναλώσιμα, Εργαλεία & Μηχανήματα για Καθαρισμούς Αρχαιολογικών Χώρων (CPV 44500000-5, 16310000-1, 44512000-2, 44514000-6)

ΤΜΗΜΑ Δ: Αναλώσιμα Ψηφιακών Εκτυπωτών & Φωτοτυπικών Μηχανημάτων (CPV 30125110-5)

ΤΜΗΜΑ Ε: Εξοπλισμός Εκθέσεων Μουσείων, Συλλογών, Μνημείων (CPV 39151000-5, 39150000-8, 39224340-3, 39300000-5, 42113161-0)

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Εξοπλισμός Αποθηκών (CPV 39132100-7, 39151100-6)