ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

30.07.2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ
ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ [CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000- 0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/45212313-3].
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για τις Υπηρεσίες κατά Τμήματα
ΤΜΗΜΑ Α: Υπηρεσίες Επισκευής, Συντήρησης και Κατασκευής Περιφράξεων σε Αναδεδειγμένους
Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογών, Αποθηκών και Μουσείων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Βοιωτίας (CPV: 34928220-6/34928200-0).
ΤΜΗΜΑ Β: Υπηρεσίες Ευπρεπισμού, Αποψίλωση - Καθαρισμός και Απεντόμωση, σε
Αναδεδειγμένους Αρχαιολογικούς χώρους, Συλλογές, Αποθήκες και Μουσεία, της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Βοιωτίας (CPV: 77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/24452000-7).
ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες Κατασκευής Βάθρων Επιτύμβιων Στηλών της Αρχαιολογικής Συλλογής
Διστόμου (CPV: 45212313-3).
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04/09/2018
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 10/09/2018
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της
τιμής
Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Συνολικός προϋπολογισμός: 82.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΘΗΒΑ 2018