ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

02.08.2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (1)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣCPV: 50700000-2

ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού, Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                           ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και  Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΤΜΗΜΑ Γ: Συντήρηση BMS –control room στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών                                                                                 ΤΜΗΜΑ Δ:  Συντήρηση Υδραυλικού Δικτύου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                        ΤΜΗΜΑ Ε: Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                         ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Συντήρηση Ανελκυστήρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                   ΤΜΗΜΑ Ζ: Συντήρηση Δικτύου Ψηφιακών Εφαρμογών και Συστήματος Μικροφωνικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                                                      ΤΜΗΜΑ Η:Συντήρηση αρμών μεταξύ παλαιού και νέου κτιρίου.                                           ΤΜΗΜΑ Θ:Συντήρηση ξύλινων επιφανειών, σε Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 20-08-2019

ΘΗΒΑ 2019

 

Περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Διαγωνισμού-Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού.. 4

1.1.       Πίνακας με γενικά στοιχεία διαγωνισμού. 4

1.2.       Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού. 5

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.. 6

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού   6

ΑΡΘΡΟ 4: Αντικείμενο του Διαγωνισμού.. 7

ΑΡΘΡΟ 5: Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση.. 7

ΑΡΘΡΟ 6: Διάρκεια της σύμβασης.. 8

ΑΡΘΡΟ 7: Αμοιβή αναδόχου.. 8

ΑΡΘΡΟ 8: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού.. 9

Άρθρο 9: Εγγυήσεις.. 11

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών   13

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών.. 13

ΑΡΘΡΟ 12: φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Πρόσφορα». 14

12.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής. 14

12.2 Τεχνική προσφορά. 14

ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος «Οικονομική προσφορά». 15

ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.. 15

ΑΡΘΡΟ 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 18

ΑΡΘΡΟ 16: Εκχώρηση – Υποκατάσταση.. 19

ΑΡΘΡΟ 17: Υποβολή ενστάσεων- Δικαστική προστασία.. 19

ΑΡΘΡΟ 18: Υπογραφή σύμβασης.. 20

ΑΡΘΡΟ 19: Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης.. 21

ΑΡΘΡΟ 20: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης –Δικαστική επίλυση διαφορών.. 21

ΑΡΘΡΟ 21: Εμπιστευτικότητα.. 22

ΑΡΘΡΟ 22: Εφαρμοστέο δίκαιο.. 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.. 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.. 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.. 35

ΑΡΘΡΟ 1:     Αντικείμενο της σύμβασης. 35

ΑΡΘΡΟ 2:     Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου. 35

ΑΡΘΡΟ 3:     Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 36

ΑΡΘΡΟ 3Α:     Εγγυητική καλής λειτουργίας. 37

ΑΡΘΡΟ 4:     Τίμημα - Τρόπος πληρωμής. 37

ΑΡΘΡΟ 5: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Εκτέλεσης της Προμήθειας/των υπηρεσιων. 39

ΑΡΘΡΟ 6:      Εφαρμοστέο Δίκαιο. 40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.. 41

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 41

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 43


ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Διαγωνισμού-Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού

1.1.     Πίνακας με γενικά στοιχεία διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  CPV 50700000-2

 ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού, Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                           ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και  Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΤΜΗΜΑ Γ: Συντήρηση BMS –control room στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών                                                                                                     ΤΜΗΜΑ Δ:  Συντήρηση Υδραυλικού Δικτύου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                        ΤΜΗΜΑ Ε: Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                         ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Συντήρηση Ανελκυστήρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                                                      ΤΜΗΜΑ Ζ: Συντήρηση Δικτύου Ψηφιακών Εφαρμογών και Συστήματος Μικροφωνικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                                                      ΤΜΗΜΑ Η:Συντήρηση αρμών μεταξύ παλαιού και νέου κτιρίου

ΤΜΗΜΑ Θ:Συντήρηση ξύλινων επιφανειών, σε Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:

Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 15.209,74 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 18.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 6.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                          Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 2.943,54 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ        

Προϋπολογισμός Τμήματος Δ:3.943,50 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 4.890,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                               Προϋπολογισμός Τμήματος Ε: 2.822,58 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                               Προϋπολογισμός Τμήματος ΣΤ: 2.693,54 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                Προϋπολογισμός Τμήματος Ζ: 9.677,41 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                          Προϋπολογισμός Τμήματος Η: 4.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 5.580,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                       Προϋπολογισμός Τμήματος Θ : 8.161,30 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 10.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                          

 Συνολικός προϋπολογισμός: 56.451,61(ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 70.000,00(ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Έως το τέλος Νοεμβρίου  από την υπογραφή της Σύμβασης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Οι εργασίες χρηματοδοτούντο από το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔ/ΤΕΠ/324988/12732/3685/18-06-2019 Μεταβίβαση πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

20-08-2019[1] και ώρα 15:00π.μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21/08 /2019 και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:

50700000-2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                                                                         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θρεψιάδου 1                                                                                                                                  

Θήβα                                                                                                                                          

Ελλάδα                                                                                                                                                           32200 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Μαρία Κωστάρα

 

Τηλ./Φαξ:

2262023559                                                                                                                                     2262081434   

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

efavio@culture.gr

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01-08-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα : www.culture.gr

01-08-2019

     

 

1.2.     Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 177 αυτού και σύμφωνα με:

A. Τις διατάξεις:

Α1

 1. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»
 2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας».
 3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)
 4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων»

Α2

 1. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…», όπως ισχύει.
 2. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»
 4. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 26.
 5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 6. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
 7. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει.
 8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, όπως ισχύει.

 

Β. Τις αποφάσεις

 1. Την υπ' αριθ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 2. Τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ ΄Β 5968/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ ΄Β 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’».
 3. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016).

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/75806/5223/3562/897/14-02-2019  του Τακτικού Προϋπολογισμού για το 2019.

Δ. Την υπ' αριθ.1565/01-04-2019 Απόφαση, για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου για την  παροχή υπηρεσιών  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ CPV 50700000-2

Ε. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/392729/280185/3765/18-07-2019 Απόφαση της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για τη διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Διεύθυνση

Τοποθεσία / Πόλη

Θρεψιάδου 1

Θήβα

Χώρα

Ελλάδα

Τ.Κ.

32200

Τηλέφωνο

2262023559

2262080494

Τηλεομοιοτυπία (fax)

2262081434

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

efavio@culture.gr

ΑΡΘΡΟ 3: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 13-08-2019 και ώρα 15:00πμ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο μέχρι 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής συμπληρώνουν και ενσωματώνονται στα τεύχη του Διαγωνισμού και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει μόνο σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.  Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται, κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελληνική. Επί ποινή αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Αντίστοιχα οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» CPV 50700000-2 που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.

Με τον όρο «ΔΙΚΤΥΑ» νοούνται οι εγκαταστάσεις συμπλεγμάτων με πολλαπλές διακλαδώσεις, όταν πρόκειται για δίκτυα ηλεκτροδότησης, ή για συμπλέγματα σωληνώσεων,  ειδικού σκοπού εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται για δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης,  εξαερισμού κ.α. μαζί με το σύνολο των αντικειμένων που συνδέονται με έναν σύνθετο τρόπο μεταξύ τους, για να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, στην λειτουργία των κτιρίων.  

Οι προς ανάθεση Υπηρεσίες Συντήρησης περιλαμβάνουν τα υλικά συντήρησης, τα υλικά αποκατάστασης βλαβών, τα υλικά εκσυγχρονισμού των συμπλεγμάτων, όπου κατατάσσονται στα παρακάτω Τμήματα και στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού,  Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΡΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
 2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΙΜΑΤΑΡΙΟΥ
 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΣΠΙΕΣ
 6. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

 

 

2

Λάμπες LED MR16 12V 2700K

31531000-7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

150τεμ

3

Παροχή για σύνδεση γενικού πίνακα με πίνακα προαύλιου χώρου (εκδηλώσεων), καλώδιο NYY 4Χ35+25mm

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

4

Πίνακας τύπου πίλαρ τοποθέτησης στον προαύλιο χώρο για σύνδεση καλωδίου με γενικού πίνακα και αναμονή πρίζας 3φασικη 5Χ80Α που θα περιέχει αυτόματο διακόπτη 3Χ100Α, ρελέ διαφυγής και διακόπτη 3Χ100Α για ν τοποθετηθεί στον γενικό πίνακα του μουσείου

31211100-9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1τεμ

5

Φωτιστικά πλαφονιέρες LED OSRAM όπως προϋπάρχουν LED 2700K

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

8τεμ

6

Ταινία LED ανθυγρή 3000Κ για αντικατάσταση κρυφού φωτισμού στην οροφή

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

300μ

7

Τροφοδοτικά LED 24V 60W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

40τεμ

8

Τροφοδοτικά LED 24V 20W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30τεμ

9

Φώτα ασφαλείας LED 2h αυτονομία

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

16τεμ

10

Λάμπες καρφωτές LED GY 6,35

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

100τεμ

11

Λάμπες LED R111 11W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

100τεμ

12

Λάμπες PL 26W/83 - 2P

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

50τεμ

13

Λάμπες XQI 250W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

5τεμ

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

 

 

 

14

Λάμπες R111 LED 2700Κ 11W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

50τεμ

 

ΔΗΛΕΣΗ

 

 

 

15

Αλλαγή γενικού πίνακα χωνευτού 3Χ12 αλουμινίου μονοφασικού που θα περιέχει ρελέ διαφυγής 2Χ40Α , γενικό διακόπτη 1Χ40Α , γενική ασφάλεια 1Χ32Α , ενδεικτική λυχνία ,  ασφάλειες διανομής 10Α  (8 ΤΕΜ.) , ασφάλειες διανομής 16Α (8 ΤΕΜ.)

31211100-9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1τεμ

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΙΑΣ

 

 

 

16

Αντικατάσταση λαμπτήρων βιτρινών με LED MR16 2700K

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

100τεμ

17

Λάμπες Ε27 13W 2700K

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

50τεμ

18

Λάμπες 400W XQI E40

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

4τεμ

19

Λάμπες φθορίου Τ8 LED 1,20

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

25τεμ

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

 

 

 

20

Φωτιστικά τύπου ράγας μαύρα XQI 150W 

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

12τεμ

21

Φωτιστικά γραμμικά LED μαύρα μήκους 2m με πλακέτα LED υψηλής ισχύος 3000Κ

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

8τεμ

22

Προβολής XQ 250W

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2τεμ

23

Λάμπες 250W κίτρινες

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2τεμ

24

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου με μαύρη βάση γωνιακά με γλόμπους Φ23

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2τεμ

25

Σκαφάκια LED διπλά

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

6τεμ

26

Λάμπες LED 17W T8 2700K

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

12τεμ

 

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

 

 

27

Λάμπες LED GU10 για στοές 5,5W 2700K DIM

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

100τεμ

28

Λάμπες (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ) Ε27 LED 2700K

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30τεμ

29

Φωτιστικά σε ράγα καρφωτά μαύρα 12V (ΧΩΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ)

31527260-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

40τεμ

30

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

31

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

42913400-3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

32

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

42913300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

33

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

24951100-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

 

ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και  Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.  

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ  - ΕΠΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

3

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΜΑΙΝ ΣΕ VRV

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

6

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

7

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

42514310-8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

10

8

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ

34312100-8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2

9

ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΤΙΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΠΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

10

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

39563530-0

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

6

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Συντήρηση BMS –control room της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ BMS –control room

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ DESIGO INSIGHT – VERSION 6

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

3

ΥΠΗΡΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ΤΜΗΜΑ Δ: Συντήρηση Υδραυλικού Δικτύου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                  

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
 2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΙΜΑΤΑΡΙΟΥ
 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΣΠΙΕΣ
 6.  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

2

ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

8τεμ

3

ΣΙΦΩΝΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3τεμ

4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3τεμ

5

ΜΠΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

20τεμ

6

ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

30τεμ

7

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2τεμ

8

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2τεμ

                                                                    

 ΤΜΗΜΑ Ε: Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 

ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
 2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΙΜΑΤΑΡΙΟΥ
 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
 4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΣΠΙΕΣ
 6.  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6

                                                                 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Συντήρηση Ανελκυστήρων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΩΝ.

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

31440000-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

5

                                                                                   

ΤΜΗΜΑ Ζ: Συντήρηση Δικτύου Ψηφιακών Εφαρμογών  και Συστήματος Μικροφωνικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών και στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΑΦΗΣ LG ΜE ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

30231310-3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

4

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

50700000-2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

4

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ SMART TV 65 ΜΑ ΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

30231310-3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

4

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Η: Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αρμών κτιρίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ.

45320000-6

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΤ.ΜΕΤ

82

 

ΤΜΗΜΑ Θ: Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ξύλινων Επιφανειών, Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών στο Νομό Βοιωτίας.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

50850000-8

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤ

25

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ   

50850000-8

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΜ

5

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΤΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΡΔΟΝΑΡΕΙΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

50850000-8

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΜ

4

ΑΡΘΡΟ 5: Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών  που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι  της παρούσας Διακήρυξης, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό  των  ανά:     Προϋπολογισμός Τμήματος Α: 15.209,74 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 18.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                     

Προϋπολογισμός Τμήματος Β: 6.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                                   Προϋπολογισμός Τμήματος Γ: 2.943,54 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ        

Προϋπολογισμός Τμήματος Δ:3.943,50 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 4.890,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                              Προϋπολογισμός Τμήματος Ε: 2.822,58 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                              Προϋπολογισμός Τμήματος ΣΤ: 2.693,54 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 3.340,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                                    Προϋπολογισμός Τμήματος Ζ: 9.677,41 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                              Προϋπολογισμός Τμήματος Η: 4.500,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 5.580,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ                                                                                                Προϋπολογισμός Τμήματος Θ : 8.161,30 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 10.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 Συνολικός προϋπολογισμός: 56.451,61(ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 70.000,00(ΕΥΡΩ) € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 2019 ΑΛΕ2410203001 ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/75806/5223/3562/897/14-02-2019  Μεταβίβαση Πίστωσης  με Επιτροπικό Ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 6: Διάρκεια της σύμβασης

Η παροχή υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη των συνεργείων συντήρησης στους χώρους μια φορά, έως το τέλος Νοεμβρίου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: Αμοιβή αναδόχου

 1. 1.        Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας/των παρεχόμενων υπηρεσιών (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα είναι σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης  της παρούσας διακήρυξης.
 2. 2.        Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών που θα διενεργηθούν με την Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας.

3.     Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,07 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 8: Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού 

 1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, εάν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των διαγωνιζομένων ή -σε περίπτωση ενώσεων προσώπων- έστω και για ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

2.1.      συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

2.2.      δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

2.3.      απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

2.4.      τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

2.5.      νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

2.6.      παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτής της παραγράφου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 1. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

3.1.      έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

3.2.      όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους,

3.3.     όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 1. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:

4.1.      δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη ή/και

4.2.      δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Επισημαίνεται, ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9: Εγγυήσεις

Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης[2], ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος  από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης/χρόνο διάρκειας της σύμβασης κατά έξι μήνες και λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε  στο σύνολό τηςμετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών – Διάρκεια ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε έντυπη μορφή και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, υπογεγραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη παραπάνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού.

 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού με δήλωσή τους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών

 1. Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως εξής:
 • Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από το άρθρο 12, παρ. 12.1. & 12.2 της παρούσας.
 • Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού/Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά  τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Γίνονται αποδεκτά ή τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες ή  και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. 2.       Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα.
 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει όλες  τις ακόλουθες ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Από:

(πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου)

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διεύθυνση: Θρεψιάδου 1

Τοποθεσία / Πόλη: Θήβα                                                                                                                                                                                                                 Ταχυδρ. Κώδικας:32200

Τηλέφωνο: 2226023559

Τηλεομοιοτυπία: 2262081434

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efavio@culture.gr

Αριθμ. Διακήρυξης 04/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

CPV 50700000-2

ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού, Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                           ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και  Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΤΜΗΜΑ Γ: Συντήρηση BMS –control room στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών                                                                                                     ΤΜΗΜΑ Δ:  Συντήρηση Υδραυλικού Δικτύου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                                                                                                                                                                        ΤΜΗΜΑ Ε: Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.                                                                         ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Συντήρηση Ανελκυστήρων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                                                      ΤΜΗΜΑ Ζ: Συντήρηση Δικτύου Ψηφιακών Εφαρμογών και Συστήματος Μικροφωνικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.                                                                                                      ΤΜΗΜΑ Η:Συντήρηση αρμών μεταξύ παλαιού και νέου κτιρίου

ΤΜΗΜΑ Θ:Συντήρηση ξύλινων επιφανειών, σε Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας     ή για το

Σύνολο του διαγωνισμού.

 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:21-08-2019 και ώρα 10:00

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

*Να αποφεύγεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

 

ΑΡΘΡΟ 12: φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Πρόσφορα»

12.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, :

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β' 3698), ως προκαταρκτική απόδειξη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσας Διακήρυξης για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά περίπτωση το άρθρο 80 του ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς από ένωση προσώπων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  πρέπει να υποβληθεί για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επίσης, στην Προσφορά της ένωσης πρέπει

(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο Διαγωνισμό,

(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,

(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους,

(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Ένωσης.

(ε) η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

12.2 Τεχνική προσφορά

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την Τεχνική Προσφορά συνταγμένη με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η τεχνική και η επαγγελματική ικανότητα εξασφαλίζετε με την διάθεση των Τεχνικών πόρων, το ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα και αποδεικνύεται με τα παρακάτω:

i)                    Οι μετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία  (2016-2018) έργα παρόμοια με τον αντίστοιχο τύπο εργασιών συντήρηση δικτύων σε δημόσια κτίρια και  με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, οικονομικού μεγέθους τουλάχιστον διπλάσιου του προϋπολογισμού του παρόντος έργου ή του τμήματος που θα συμμετάσχει . Τουλάχιστον ένα από τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου µε το 100% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, ή αντίστοιχα το διπλάσιο των τμημάτων που θα συμμετάσχει. Η περιγραφή των έργων θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα ή δε απόδειξη εκτέλεσής τους σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω.

 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ

α/α

Πελάτης

Τίτλος και σύντομη περιγραφή

Διάρκεια εκτέλεσης έργου

Προϋπολογισμός

Ποσοστό συμμετοχής στο έργο %

 

 

 

Από …….

Έως……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται:

•     Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (π.χ ανάθεση ή σύμβαση ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή τιμολόγια).

•     εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά (π.χ βεβαίωση του αποδέκτη ή σχετική σύμβαση ή τιμολόγια).

Σημείωση:  Ως παρόμοια έργα νοούνται έργα που αφορούν εγκαταστάσεις Δικτύων   σε δημόσια κτήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, νοσοκομεία.

ii)                   Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει, επί ποινή αποκλεισμού  για την συντήρηση  που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, άτομο μόνιμο της αντίστοιχης ειδικότητας του κάθε τμήματος,  που να διαθέτει τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες .  Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία παροχής υπηρεσιών  στα αντίστοιχα δίκτυα σε δημόσια κτήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, νοσοκομεία.  Ο παρακάτω πίνακας συνοδευόμενος από τα παραστατικά απόδειξης της σχέσης εργασίας που αποδεικνύεται από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του ΙΚΑ ή από συμφωνητικά/συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αορίστου χρόνου ή από παραχώρηση παραστατικών  ασφάλισης του.  Η 3ετή εμπειρία παροχής υπηρεσιών αποδεικνύεται από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις των φορέων που έχουν εργαστεί ή από το αντίστοιχο  επιμελητήριο που είναι εγγεγραμμένοι .

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Φάκελος «Οικονομική προσφορά»

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν, υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 5 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η Προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς τους ποιον τρόπο πληρωμής επιλέγουν.

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται η προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την 21-08-2019 και ώρα 10:00π.μ.

Προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.

Στην ανοικτή συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή διά του νομίμου εκπροσώπου τους, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών (τους εξωτερικούς σφραγισμένους φακέλους), ελέγχει την ύπαρξη δύο υποφακέλων, με τις ενδείξεις «Υποφάκελος Δικαιολογητικών – Τεχνική Προσφορά» και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», τους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού Φακέλου Προσφοράς και τους μονογράφει εξωτερικώς.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών – Τεχνική Προσφορά» καθώς και τον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. Αμέσως μετά την αποσφράγιση του «Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν δικαίωμα  ανάγνωσης  των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, σε χρόνο και χώρο που θα υποδείξει η Επιτροπή/ή η Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την αποχώρηση των εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο τους φακέλους των προσφορών και ελέγχει την πληρότητα των φακέλων  και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση του «Υποφακέλου Δικαιολογητικών - Τεχνική Προσφορά», και στην αξιολόγηση του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό ως προς τον έλεγχο πληρότητας κατά περιεχόμενο των στοιχείων του «Υποφακέλου Δικαιολογητικών - Τεχνική Προσφορά»  και του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», με αναφορά στις αποδεκτές ή/και τις τυχόν απορριπτέες τεχνικές και οικονομικές προσφορές, καθώς και με τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και διαμορφώνει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 και το Παράρτημα Β της παρούσας. Η  Επιτροπή υποβάλει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή.

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει ενιαία Απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου με την οποία επικυρώνεται το πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση, η οποία παραδίδεται με  κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει,  στον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ζητώντας την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας,  μέσα σε προθεσμία 10 ημερών[3].

Με νεότερο έγγραφο ειδοποιείται ο προσωρινός ανάδοχος για τον   τόπο, τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση. Η έγγραφη ειδοποίηση αυτή κοινοποιείται με  κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της διακήρυξης. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά (με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους), είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων - μετά από αίτησή τους, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής - τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα.

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», η Επιτροπή σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις εξετάζει με λεπτομερή έλεγχο, την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητική ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου του φακέλου «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών, και εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή διαβιβάζοντας προς αυτή, το πρακτικό των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο , όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ισχύ και κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. Στην περίπτωση όπου η χρονική ισχύς ενός δικαιολογητικού έχει λήξει πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζεται και νεότερο δικαιολογητικό εν ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

 1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1.1.     Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ).

1.2.     Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8.2 της παρούσας.

1.3.     Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους και από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.4.     Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του και από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

1.5.     Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε., έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η επιβολή ή μη προστίμου/ων με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσία μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

 1. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.
 2. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:

3.1.     Αντίγραφο του καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού, ήτοι ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΕ, οι Διαχειριστές των ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

3.2.     Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος άρθρου.

3.3.     Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 8 της παρούσας.

3.4.     Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας. Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

ΑΡΘΡΟ 16: Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17: Υποβολή ενστάσεων- Δικαστική προστασία

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

ΑΡΘΡΟ 18: Υπογραφή σύμβασης

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων στο άρθρο 17 της παρούσας κατά της απόφασης κατακύρωσης ή μετά την απόρριψη των ενστάσεων, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.         

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ισχύ και κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση όπου η χρονική ισχύς ενός δικαιολογητικού έχει λήξει πριν την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται και νεότερο δικαιολογητικό εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της παρούσας για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση   β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19: Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί, εν όλω ή εν μέρει,  και σε οποιοδήποτε στάδιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 20: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης –Δικαστική επίλυση διαφορών

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 218, 219 και 220  του ν. 4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

 1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση.
  Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
 2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
 3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
 4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
 5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
 6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης  είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.)

ΑΡΘΡΟ 21: Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 22: Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό δίκαιο.

 

Η Προϊσταμένη

 

                                                                          Αλεξάνδρα Χαραμή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία  των κτιριακών συγκροτημάτων των Μουσείων και  των Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,  η άμεση συντήρηση των δικτύων ηλεκτροδότησης, ύδρευσης , αποχέτευσης, εξαερισμού, κ.α. περιγράφετε παρακάτω.                                                     

 Τα δίκτυα στους αναφερόμενους χώρους έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής των κτιρίων κατά την κατασκευή τους ή κατά την αναστήλωσή τους όταν πρόκειται  για Μνημεία, σε τέτοια σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία των χώρων.  Για να υπάρχει πλήρης εποπτεία της λειτουργία ς των δικτύων στο Αρχαιολογικό Μουσείο όλα τα δίκτυα ελέγχονται από το κέντρο ελέγχου BMS –control room.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν υφιστάμενα δίκτυα, όπως:  Φωτισμού, ψύξης – Θέρμανσης, κεντρικής Γεννήτριας,  Ύδρευσης , Αποχέτευσης, Ανέλκυσης, Αεραγωγών, Ψηφιακών Εφαρμογών, Μικροφωνικής .   Οι προμήθειες  και οι αντικαταστάσεις των υλικών αφορούν την τοποθέτηση συμβατών ανταλλακτικών με αυτών των υφιστάμενων δικτύων που έχουν τοποθετηθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις με  βάσει του σχεδίου εφαρμογής της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του κάθε Μουσείου ή Μνημείου, ή χώρου.

Για την συντήρηση των δικτύων στους ιδιαιτέρα ευαίσθητους  χώρους λόγω της ιδιαιτερότητα τους,  απαιτείται μεγάλη τεχνογνωσία για την σωστή συντήρηση και λειτουργία τους. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει και είναι υποχρεωμένος να συμβουλευθεί και να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των εγχειριδίων συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση έκτασης βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την εμπειρία του. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη την Τεχνική Περιγραφή της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης «ως κατασκευάσθει» της κατασκευάστριας εταιρείας.                                                                                                                                                                     Επίσης το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει να κατέχετε από μεγάλη εχεμύθεια.  Γι' αυτόν το λόγο θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό.                                                                                                                           Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.                                                                                                                                 Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως όλα τα υλικά – ανταλλακτικά, που θα χρησιμοποιηθούν στους παραπάνω χώρους  να είναι συμβατά με τα υφιστάμενα δίκτυα, να πληρούν τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές και να είναι άμεσα διαθέσιμα από τον υποψήφιο ανάδοχο. Σε περίπτωση αντικατάστασης με παρόμοια ή συναφή υλικά το επιπλέων κόστος δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.                                                                                                                                                            Ο υποψήφιος ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να έχει απαραίτητα γνώση της μελέτης των χώρων που έχουν εγκατασταθεί τα δίκτυα και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί,  για την άμεση ανταπόκριση του στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν βλάβης και δυσλειτουργίας των δικτύων.                                                                                                                                                                               Ο Υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται αποδεδειγμένα στην κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων της Αναθέτουσας Αρχής, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από τη μη καλή εκτέλεση του έργου, τη μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού.                                                                                                                     Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τους κανονισμούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών.                                                                                                                                                                              Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, να λειτουργεί και να συντηρεί των εξοπλισμό σύμφωνα με:                                                                                                                                                                 - Την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.                                                                                  - Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές, τεχνικές οδηγίες κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους.                                                                                                                                                       - Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνολογικά προηγμένων χωρών, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς.                                                                                                 - Τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE, DIN κλπ και τους Αμερικανικούς κανονισμούς (ASHRAE, SMACNA, NFPA κλπ) που ισχύουν για όσες περιπτώσεις οι κατασκευές δεν καλύπτονται από τα παραπάνω.                                                                                                                                                                   - Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και συσκευών.                                      - Τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνικής.                                                                              - Τέλος, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), εφόσον υπάρχουν, ή αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EN/ISO ή DIN).                                                                                                                                                        Όλα τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής θα είναι γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων του εξοπλισμού ή ισοδύναμα.                                                                                                                                        Επιπλέον, όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και να φέρουν τη σήμανση CE. Στην περίπτωση που τα προς προμήθεια ανταλλακτικά είναι γνήσια του κατασκευαστικού οίκου, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό γνησιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας κατά την παραλαβή των ειδών.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ανταλλακτικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για τη συμβατότητά τους με τον εξοπλισμό και την καλή τους λειτουργία κατά την παραλαβή των ειδών. Πιο συγκεκριμένα, στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι «Τα προσφερόμενα είδη/υλικά είναι ισοδύναμου τύπου, πλήρως συμβατά και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.  Για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται καμία μετατροπή στην υπάρχουσα υποδομή για την οποία προορίζονται, ούτε θα προκαλέσουν κάποια δυσλειτουργία ή μείωση της αποδόσεώς της».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση Εξωτερικού και Εσωτερικού Φωτισμού και Κεντρικής Γεννήτριας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους  περιλαμβάνονται  τα δίκτυα Εξωτερικού και Εσωτερικού Φωτισμού πού καλύπτουν τον φωτισμό των χώρων όλο το 24ώρο.  Αυτό  αποτελείται από τους Κεντρικούς Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης / Φωτισμός, σύστημα φωτισμού, σύστημα Κίνησης,  Ηλεκτρικοί Πίνακες Διανομής, Δίκτυο Διανομής, Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής –UPS κ.α.   

Ηλεκτρικά Συστήματα                                                                                                                                                 Α.Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης / Φωτισμού                                                                                                   1.  Κατάσταση ασφαλειών / ενδεικτικών λυχνιών                                                                                                       2.  Χειροκίνητο test στα ρελέ διαφυγής                                                                                                                         3.  Έλεγχος για ύπαρξη υγρασίας, σκόνης                                                                                                                    4.  Έλεγχος διαθεσιμότητας ηλεκτρολογικών σχεδίων (όπου εφαρμόζεται)                                                         5.   Έλεγχος θέσης μικροαυτομάτων                                                                                                                               6.  Επανασύσφιξη όλου του ραγουλικού - κλεμμών

Β. Φωτισμός                                                                                                                                                 1.Καθαρισμός κατόπτρων φωτιστικών σωμάτων                                                                                                        2. Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας (πλήρης εκφόρτιση μπαταριών, αντικατάσταση αυτών που εκφορτίζουν σε χρόνο μικρότερο από τον κανονικό)                                                                                       3. Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας (με τεχνητή διακοπή στους τοπικούς πίνακες φωτισμού)                           4.Γενικός έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών (διακόπτες, γραμμές, λαμπτήρες)                                                      5. Αντικατάσταση λαμπτήρων ανάλογα με την κατάστασή τους (όποτε προκύψει το πρόβλημα)                                                                                                                                                 6.Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών ασφαλείας

Γ. Κίνηση                                                                                                                                                                                1. Ρευματοδότες – έλεγχος λειτουργίας – παρουσία τάσης                                                                                     2.  Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της προστασίας (μέσω ηλεκτρικών σωλήνων) και της ορθής σύνδεσης των καλωδίων (μέσω στυπιοθλιπτών) προς τα συνδεόμενα μηχανήματα                                                                                         3.  Επιθεώρηση στεγνωτήρων χεριών που περιλαμβάνει: α. Καθαρισμό ενεργών μερών της μονάδας με μικρό μαλακό πινέλο. β. Καθαρισμό αισθητηρίου IR (αν υπάρχει) με μαλακό πανί εμποτισμένο σε οινόπνευμα. γ. Έλεγχο κύκλου λειτουργίας, χρονικού ρελέ και θερμικής προστασίας.                                                                                                                             4. Έλεγχος ενδοδαπέδιων κουτιών ρευματοδοτών                                                                                                     5. Έλεγχος ειδικών ρευματοδοτών (UPS, τριφασικών, σταγανών κλπ)                                                                     6. Έλεγχος χρήσης και κατάστασης πολύπριζων

Δ. Ηλεκτρικοί Πίνακες                                                                                                                                                        1.  Εσωτερικός καθαρισμός πινάκων με ηλεκτρική σκούπα και μαλακό πινέλο                                                    2.  Έλεγχος ύπαρξης ενημερωμένου ηλεκτρολογικού διαγράμματος πίνακα και αυτοματισμών σε κατάλληλη θέση του πίνακα – σε αντίθετη περίπτωση σημείωση έλλειψης και αποκατάσταση                                                                                                                                      3.  Έλεγχος σωστής σήμανσης πίνακα και γραμμών                                                                                                    4.  Έλεγχος συνδέσεων καθαρισμός και σύσφιξη όλων των επαφών                                                                        5.  Λίπανση μεντεσέδων κλειδαριών και κινούμενων μερών                                                                                                                      6.  Έλεγχος μονώσεων                                                                                                                                                       7.  Έλεγχος συνέχειας γειώσεων                                                                                                                                          8.  Θερμογραφικός έλεγχος IR όλων των ηλεκτρικών πινάκων X.T. με ειδικό όργανο υψηλής ευαισθησίας, υποβολή εικονογραφημένης αναφοράς μέσω του ειδικού λογισμικού του οργάνου, λήψη μέτρων αποκατάστασης βάσει αναφοράς                                                                                                  9. Έλεγχος καλής λειτουργίας διατάξεων προστασίας (ρελέ διαρροής, κλπ)                                                       10. Οπτικός έλεγχος πίνακα                                                                                                                                             11. Έλεγχος για διαπίστωση τυχόν μηχανικών φθορών υπερθέρμανσης ή βλαβών                                         12. Έλεγχος και ρύθμιση χρονοδιακοπτών αν απαιτείται                                                                                      11. Απαραίτητες αντικαταστάσεις εξοπλισμού λόγω βλαβών όταν απαιτείται

Ε. Δίκτυο διανομής                                                                                                                                                               1. Γενικός έλεγχος εγκατάστασης για φθορές και βλάβες                                                                                         2.  Έλεγχος κατάστασης εσχαρών, καναλιών διανομής, κουτιών διακλαδώσεων κλπ

ΣΤ. Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής – UPS                                                                                                                    1. Καθαρισμός της μονάδας και των ανεμιστήρων από σκόνη και θραύσματα                                                     2. Έλεγχος χώρου για σωστό αερισμό, αποδεκτά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας.                                      3. Έλεγχος και σύσφιξη όλων των εξωτερικών καλωδίων, ασφαλειών και αυτόματων διακοπτών                                                                                                                                                  4.  Έλεγχος εκφόρτισης                                                                                                                                                      5.  Έλεγχος τάσης εξόδου και κατανομής φάσεων                                                                                                      6. Λειτουργική δοκιμή ανορθωτή, αναστροφέα και στατικού διακόπτη ή παράκαμψης (bypass)                                                                                                                                                      7. Έλεγχος συναγερμών                                                                                                                                                   8.  Θερμογραφικός έλεγχος για την ανεύρεση θερμών σημείων                                                                             9. Δοκιμή έλλειψης τάσης                                                                                                                                                10. Έλεγχος καλής λειτουργίας μπαταριών (ανεξάρτητα και σε συστοιχία). Στιγμιαία δοκιμή μπαταριών.                                                                                                                                                                          11. Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας εντός αποδεκτών ορίων                                                                            12. Έλεγχος καλής λειτουργίας συσσωρευτών (ανεξάρτητα και σε συστοιχία), συντήρηση και καθαρισμός                                                                                                                                                                         13. Έλεγχος PANEL για σφάλματα

Μετά από την κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο συντήρησης και θα καταχωρείτε στο βιβλίο συμβάντων της Υπηρεσίας.

 Συντήρηση Κεντρικής Γεννήτριας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.

Το  Αρχαιολογικό Μουσείο  περιλαμβάνει Κεντρική Γεννήτρια πού καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας όλο το 24ώρο.  Αυτή  αποτελείται από την Κεντρική Γεννήτρια ΗΖ CRAMACO G2R200SD/4, S/N 110546/12371 και από τον κινητήρα IVECO NEF 45SM1.

 1. Έλεγχος διαρροών ελαίου και ψυκτικού υγρού
 2. Έλεγχος προθέρμανσης νερού
 3. Έλεγχος δυναμό μίζας
 4. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής καυσίμου
 5. Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών
 6. Σύσφιξη κολάρων μεταλλικών συνδέσμων και καλωδίων
 7. Τοποθέτηση ειδικού αντιμηκυτιακού στην δεξαμενή καυσίμου
 8. Αντικατάσταση στον π/κινητήρα φίλτρων λαδιού και φίλτρων καυσίμου
 9. Καθαρισμός φίλτρων αέρα
 10. Ρύθμιση βαλβίδων, ιμάντων κίνησης, ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών και γενικές ρυθμίσεις – έλεγχοι π/κινητήρα
 11. Γενικές ρυθμίσεις και έλεγχοι η/γεννήτριας
 12. Γενικές ρυθμίσεις και έλεγχοι πίνακα
 13. Δοκιμές Η/Ζ
 14. Αλλαγή Φίλτρων λαδιού
 15. Αλλαγή φίλτρων καυσίμου
 16. Αλλαγή λαδιού
 17. Αλλαγή ή συμπλήρωση Αντιψυκτικού Υγρού.  

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

 

                                                                                                                                

ΤΜΗΜΑ Β: Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων – ψυκτικής μονάδας και Αεραγωγών – Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Θηβών,  περιλαμβάνονται  οι αγωγοί  των Εξωτερικών  και Εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων  πού καλύπτουν την ψύξη και την θέρμανση των χώρων όλο το 24ώρο.  Αυτό  αποτελείται από το Σύστημα του κεντρικού ελέγχου του κτιρίου – BMS και τις  Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες,  κ.α.

1. Συστήματα κεντρικού ελέγχου κτιρίου – BMS

1 Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων από κεντρικό υπολογιστή σε συνεργασία με τους υπεύθυνους μόνιμους υπαλλήλους.

2. Κλιματισμός - Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες

Α. Ανεμιστήρες                                                                                                                                                                  1. Έλεγχος των ιμάντων, καθαρισμός των πτερυγίων, λίπανση των εδράνων και καθαρισμός στομίων αναρρόφησης / κατάθλιψης (σίτες προστασίας, φίλτρα κλπ.)                                                                                2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας εξοπλισμού.

Β. Εσωτερικές μονάδες – Δίκτυα                                                                                                                                     1.  Χημικός καθαρισμός στοιχείων πριν από τη θερινή περίοδο                                                                            2.  Επιμελής καθαρισμός εσωτερικών – πλύσιμο εξωτερικών μονάδων.                                                               3.  Έλεγχος επαφών ρελέ ισχύος συμπιεστών, καθώς και των υπολοίπων ρελέ, αυτοματισμού, λειτουργίας διακοπτών, ασφαλειών, ενδεικτικών οργάνων, καλωδιώσεων και σύσφιξη των επαφών τους τόσο στη μονάδα όσο και στον πίνακα. Ρύθμιση θερμικών γενικώς.                                                                                                                                                              4. Έλεγχος και αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. Έλεγχος αντλιών συμπυκνωμάτων.                                                                                                                                                               5. Καθαρισμός περσίδων και στομίων προσαγωγής / επιστροφής, καθώς και ρύθμιση αυτών (προκειμένου για κασέτες οροφής).                                                                                                                                 6. Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή.                                                                                                                  7. Έλεγχος λειτουργίας βανών.                                                                                                                                        8. Έλεγχος ψυκτικών κυκλωμάτων.                                                                                                                                  9. Παρακολούθηση λειτουργίας συμπιεστών, αμπερομέτρηση, έλεγχος λειτουργίας αντίστασης κάρτερ, αντλίας ελαίου, στάθμης και κατάστασης ψυκτελαίου.                                                                        10. Έλεγχος αντικραδασμικών εδράσεων γενικώς και βαφή τυχόν οξειδωμένων μερών.                                                                                                                         11. Έλεγχος της θερμομόνωσης των δικτύων γενικώς.                                                                                             12. Επιμελής καθαρισμός εσωτερικών μονάδων.                                                                                                     13. Έλεγχος τυχόν διαρροών ψυκτικού υγρού, αποκατάσταση διαρροών και πλήρωση

Γ. Αυτόνομη Αντλία Θερμότητας                                                                                                                             1. Έλεγχος εξωτερικών φθορών, σκουριάς και καθαρισμός, βαφή ή αποκατάσταση όπου χρειάζεται.                                                                                                                                                 2. Καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος με ηλεκτρική σκούπα και ειδικό πανί.                                                                                                                                                            3. Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων και αποκατάσταση οξειδώσεων (αν υπάρχουν).                                                                                                                    4. Έλεγχος για τυχόν διαρροές ψυκτικού υγρού με ειδικό ανιχνευτή. Επισκευή τυχόν διαρροών πριν την επαναπλήρωση με ψυκτικό μέσον.                                                                                                                           5. Οπτικός έλεγχος στάθμης ψυκτικού μέσου (υαλοδείκτης) και συμπλήρωση ή επαναπλήρωση αν απαιτείται.                                                                                                                                                                          6. Οπτικός έλεγχος επαρκούς στάθμης ελαίου συμπιεστή (υαλοδείκτης).                                                             7. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων.                                                                                                                    8. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας (ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων, οσμές, οξειδώσεις και ορατές ζημιές).                                                                                                                                                                                 9. Αλλαγή σακόφιλτρων

Συγκρότημα αερόψυκτου συμπυκνωτή                                                                                                                      1. Εξωτερικός χημικός καθαρισμός – πλύσιμο συμπυκνωτή.                                                                                   2. Χτένισμα πτερυγίων εναλλαγής θερμότητας (αν απαιτείται).                                                                              3. Έλεγχος καλής λειτουργίας αξονικών ανεμιστήρων.                                                                                               4.  Έλεγχος και καθαρισμός (με πεπιεσμένο αέρα) ρότορα ανεμιστήρα.                                                               5.  Έλεγχος ζυγοστάθμισης ανεμιστήρων και ρύθμιση αν απαιτείται.                                                                     6. Έλεγχος και αποκατάσταση μονώσεων.                                                                                                                      7. Λίπανση τριβέων (γρασάρισμα) κινητήρων και ανεμιστήρων (αν απαιτείται).

Στοιχείο απ’ευθείας εκτόνωσης – Εξατμιστής                                                                                                             1. Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείου                                                                                                             2. Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη                                                                                                                                      3. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων και σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων (με πεπιεσμένο αέρα).                                                                                                                                                                                    4. Καθαρισμός υγραντήρα (αν υπάρχει).

Συμπιεστής                                                                                                                                                                          1. Έλεγχος – σύσφιξη ακροδεκτών κινητήρων συμπιεστών και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των περιελίξεων όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το ελάχιστο όριο ασφαλούς λειτουργίας.                                                                                                                                                                  2. Αλλαγή λαδιών αν απαιτείται.                                                                                                                                               3. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αν απαιτείται.                                                                                                                  4. Αλλαγή φίλτρων ψυκτικού υγρού, αν απαιτείται.                                                                                                    5. Αλλαγή στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων.                                                                                                         6. Αλλαγή φίλτρου ξυραντήρα ψυκτικού υγρού, αν απαιτείται.                                                                                7. Λίπανση (γρασάρισμα) εδράνων και τριβέων κινητήρων όπου απαιτείται                                                          8. Έλεγχος υπόψυξης – ρύθμιση ποσότητας ψυκτικού μέσου                                                                                 9. Έλεγχος υπερθέρμανσης – ρύθμιση εκτονωτικής                                                                                                   10. Έλεγχος θερμοκρασίας εκτόνωσης (discharge)                                                                                                   11. Έλεγχος αντιστάσεων Κάρτερ

Τμήμα προσαγωγής / επιστροφής κλιματισμένου αέρα                                                                                          1. Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων.                                                                                              2. Αμπερομέτρηση κινητήρων και καταγραφή.                                                                                                            3. Έλεγχος ανεμιστήρων (ζυγοστάθμιση, θόρυβος, ρωγμές κλπ).                                                                 4.Έλεγχος και τάνιση ιμάντων, ευθυγράμμιση τροχαλιών                                                                                        5. Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων διαφραγμάτων                                                  6 Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρων.                                                                                                              7 Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς (εύκαμπτοι σύνδεσμοι κλπ).                                                                          8 Έλεγχος και προστασία μονώσεων αεραγωγών και σωληνώσεων. (Σε περίπτωση ανάγκης αποκατάστασης μονώσεων, η δαπάνη βαρύνει την Υπηρεσία).

 Έλεγχοι κατά τη λειτουργία                                                                                                                                             1. Έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμών και θερμοστατών.                                                                            2. Έλεγχος οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, διαφορικοί πρεσσοστάτες κλπ).                                        3. Έλεγχος καλής λειτουργίας εκτονωτικής βαλβίδας .                                                                                                 4. Έλεγχος και καταγραφή θερμοκρασιών αέρα προσαγωγής-επιστροφής.                                                           5. Έλεγχος και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης ψυκτικού μέσου.                              6. Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών και ακροδεκτών (αν απαιτείται)

Δ. Ψυκτικοί χαλκοσωλήνες βαρέως τύπου                                                                                                                  1. Εφαρμογή ειδικής ακρυλικής βαφής στις εκτεθειμένες στο περιβάλλον μονώσεις για την προστασία γήρανσης έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.                                                                                            2. Γενικός οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας σωλήνων και ειδικών εξαρτημάτων διακλαδωτήρων κλπ (περιλαμβάνει αναρτήσεις, μονώσεις, συνδέσεις, ρακόρ, στεγανότητα)                                                                                                                 3. Επιθεώρηση μονώσεων χαλκοσωλήνων, αποκατάσταση φθορών θερμομόνωσης αν απαιτείται.                                                                                                                                                            4. Αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού αφού προηγηθεί υδραυλική δοκιμή πίεσης του δικτύου/κλάδου με κατάλληλο αέριο.

Ε. Κλιματιστικές Μονάδες και διαιρούμενες τύπου SPLIT

Εξωτερικές Μονάδες (στοιχείο – συμπιεστής – ανεμιστήρας) και ημικεντρικές                                               1. Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων                                                                                    2. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων (αν υπάρχουν)                                                                                         3. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης καθώς και θερμοκρασίας περιβάλλοντος                                                                                                                                                                       4. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού με ηλεκτρονικό ανιχνευτή                                                                        5. Μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασιών                                                                                                                 6. Αμπερομέτρηση κινητήρων συμπιεστή και ανεμιστήρα                                                                                   7. Έλεγχος του ανεμιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους, καθαρισμός πτερωτής με νερό                                                                                                                               8. Γενικός έλεγχος θερμοστατών, πρεσοστατών και αισθητήρων.                                                                 9. Έλεγχος στεγανότητας                                                                                                                                             10. Γενικός έλεγχος ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσφίξεις επαφών εάν απαιτείται.                               11. Έλεγχος εξωτερικών φθορών, μονώσεων και σκουριάς – αποκατάσταση με αντικατάσταση μόνωσης βαφή κλπ                                                                                                                                                          12. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Εσωτερικές Μονάδες (στοιχείο ανεμιστήρας)                                                                                                  1. Έλεγχος λειτουργίας ταχυτήτων ανεμιστήρων                                                                                                  2. Χημικός καθαρισμός στοιχείων και χτένισμα πτερυγίων                                                                               3. Έλεγχος άξονα κινητήρα ανεμιστήρα                                                                                                               4. Λίπανση τριβέων και εδράνων                                                                                                                               5. Καθαρισμός φίλτρων (πλύσιμο προκειμένου περί πλενόμενου τύπου ή καθάρισμα με σκούπα κενού προκειμένου περί υφασμάτινου) ή αλλαγή τους αν απαιτείται.                                                                                                     6.Έλεγχος σωλήνωσης αποχέτευσης και καθαρισμός αν απαιτείται                                                            7. Καθαρισμός σκάφης συμπυκνωμάτων και έλεγχος φλότερ μικροαντλίας ανύψωσης (αν υπάρχει).                                                                                                                                                                       8. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

ΣΤ. Κλιματιστικές Μονάδες Ειδικού Ελέγχου

Ψυκτικό Κύκλωμα                                                                                                                                                       1.  Αμπερομέτρηση κινητήρων                                                                                                                          2. Χημικός Καθαρισμός εξατμιστή και συμπυκνωτή                                                                                           3. Λίπανση κινούμενων μερών                                                                                                                                 4. Γενικός έλεγχος ψυκτικών σωληνώσεων                                                                                                    5. Έλεγχος θυρίδας επιθεώρησης ψυκτικού υγρού για υγρασία                                                                      6. Μέτρηση και καταγραφή πιέσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης                                                              7. Έλεγχος πρεσσοστατών συμπιεστή                                                                                                                   8. Έλεγχος ελαίου συμπιεστών                                                                                                                              9. Έλεγχος αισθητήρων συμπυκνωτή                                                                                                                 10. Έλεγχος θερμοστατικής εκτονωτικής βαλβίδας

Φίλτρα και αποχετεύσεις                                                                                                                                        1. Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων και προφίλτρων (αντικατάσταση αν απαιτείται)                                                                                                               2. Καταγραφή ενδείξεων για βουλωμένα φίλτρα                                                                                       3. Έλεγχος και καθαρισμός αποχετεύσεων

Υγραντήρες                                                                                                                                                                 1. Καθαρισμός λεκάνης υγραντήρα                                                                                                                     2. Έλεγχος λαμπτήρων υγραντήρα                                                                                                                         3. Έλεγχος συστήματος πλήρωσης                                                                                                                      4. Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου νερού, αν υπάρχει                                                                                 5. Έλεγχος και καθαρισμός αισθητήρα υγρασίας

Ανεμιστήρες                                                                                                                                                               1. Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών ανεμιστήρα                                                                                                2. Έλεγχος κινητήρα                                                                                                                                                    3. Έλεγχος στήριξης και στερέωσης κινητήρα                                                                                                       4. Έλεγχος και λίπανση εδράνων και κινητών μερών

Ηλεκτρικοί πίνακες και πίνακες λειτουργίας                                                                                                        1. Γενικός έλεγχος λειτουργίας                                                                                                                      2. Έλεγχος επαφών

3 Αμπερομετρήσεις                                                                                                                                                     4. Έλεγχος καλής επικοινωνίας με BMS και άλλα συστήματα                                                                                5. Έλεγχος και καταγραφή ενδείξεων alarm                                                                                                           6. Έλεγχος ρυθμίσεων (set points)

Z. Διανομή αέρα                                                                                                                                                         1.  Έλεγχος ανεμπόδιστης ροής αέρα

Η. Ανεμιστήρες απόρριψης                                                                                                                                     1. Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων                                                                                           2. Μέτρηση της έντασης του ρεύματος του κινητήρα σε κάθε φάση και σύγκριση με ονομαστικές τιμές                                                                                                                                                                                    3. Έλεγχος ιμάντων και τροχαλιών για φθορές, ρωγμές, ορθή τάνυση και ευθυγράμμιση, αποκατάσταση ή/και αντικατάσταση όπου χρειάζεται.                                                                                         4. Έλεγχος και λίπανση εδράνων και τριβέων                                                                                                       5. Έλεγχος αεροστεγανότητας συνδέσεων με αεραγωγούς (εύκαμπτοι σύνδεσμοι κλπ) και κιβωτίου                                                                                                                                                                    6. Έλεγχος λειτουργίας διαφραγμάτων, αν υπάρχουν                                                                                            7. Έλεγχος καλής λειτουργίας των διακοπτών διαφορικής πίεσης (αν υπάρχουν)                                   8. Έλεγχος αποχετεύσεων, αν υπάρχουν                                                                                                          9. Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συνδεδεμένων σε σύστημα ανίχνευσης CO (όπου υφίσταται)                                                                                                                                                                  10. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας                                                                                                                     11. Οπτικός έλεγχος ανεμιστήρων και καλυμμάτων                                                                                           12. Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους και κραδασμούς

Θ. Εναλλάκτες θερμότητας Αέρα - Αέρα                                                                                                                 1. Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείων εναλλαγής θερμότητας                                                          2. Εσωτερικός καθαρισμός μονάδων                                                                                                                         3. Καθαρισμός σταγονοσυλλέκτη                                                                                                                               4. Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων και σωλήνα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων (με πεπιεσμένο αέρα)                                                                                                                                                      5. Έλεγχος και καθαρισμός (με πεπιεσμένο αέρα) ρότορα ανεμιστήρα                                                            6. Καθαρισμός καταιωνιστηρίων (αν υπάρχουν)                                                                                             7. Έλεγχος καλής λειτουργίας χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων διαφραγμάτων                                     8. Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων κινητήρα                                                                                                     9. Έλεγχος και καταγραφή ηλεκτρικής τάσης φάσεων                                                                                     10. Αμπερομέτρηση κινητήρων και καταγραφή                                                                                                 11. Έλεγχος και προστασία. (Σε περίπτωση ανάγκης αποκατάστασης μονώσεων, η δαπάνη βαρύνει την Υπηρεσία).                                                                                                                                         12. Λίπανση εδράνων και τριβέων                                                                                                                        13. Καθαρισμός κελύφους και περιβάλλοντα χώρου                                                                                      14. Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων                                                                                                           15. Έλεγχος ανεμιστήρων (ζυγοστάθμιση, θόρυβος, ρωγμές κλπ)                                                    16.Έλεγχος και τάνυση ιμάντων, ευθυγράμμιση τροχαλιών                                                                            17. Έλεγχος αυτοματισμών.                                                                                                                                18. Έλεγχος βαλβίδων-λειτουργία, διαρροές, συνδέσεις.                                                                                 19. Έλεγχος οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, διαφορικοί πρεσσοσάτες κλπ ).

20. Έλεγχος συνδέσεων με αεραγωγούς (εύκαμπτοι σύνδεσμοι κλπ).                                                          21. Έλεγχος καλής λειτουργίας (ασυνήθιστοι θόρυβοι τριβέων, οσμές, οξειδώσεις και ορατές ζημιές).                                                                                                                                                                       22. Αλλαγή σακόφιλτρων

Δίκτυα αεραγωγών                                                                                                                                                       1. Έλεγχος εύκαμπτων συνδέσμων                                                                                                                        2. Έλεγχος και αποκατάσταση στεγανότητας αεραγωγών                                                                                3. Έλεγχος-προστασία- αποκατάσταση μονώσεων                                                                                            4. Καθαρισμός στομίων προσαγωγής – απαγωγής                                                                                             5. Ρυθμίσεις στομίων                                                                                                                          6.Έλεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις ρυθμιστικών διαφραγμάτων

Μετά από την κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη τεχνικού του Αναδόχου, θα παραδίδεται υπογεγραμμένο δελτίο συντήρησης και θα καταχωρείτε στο βιβλίο συμβάντων της Υπηρεσίας.

Συντήρηση Δικτύου Αεραγωγών –Επαγωγών στα εργαστήρια συντήρησης.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών  περιλαμβάνεται το σύστημα των επαγωγών – αεραγωγών  των εργαστηρίων  πού καλύπτει τα τέσσερα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων.  Αυτό  αποτελείται από κεντρικό μηχάνημα, φίλτρο , μανόμετρο, ρυθμιστής πίεσης  αέρος καθαρισμού φίλτρων, διακόπτης πίεσης αέρος φίλτρου, κάδος, φυσσούνες εισαγωγής –εξαγωγής, διακόπτης πίεσης, κ.α.

 1. Καθαρισμός και απολύμανση των αεραγωγών και των στομίων του δικτύου
 2. Αφαίρεση - καθαρισμός – επανατοποθέτηση των στομίων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, καθώς και των εξαρτημάτων
 3. Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των αεραγωγών.
 4. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των επικαθίσεων και των βλαβερών ουσιών από το εσωτερικό των αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα ανάλογα με τη διάσταση κάθε αεραγωγού.
 5.  Καθαρισμός των στομίων προσαγωγής του αέρα καθώς και απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.
 6. Απολύμανση των δικτύων με εκνέφωση απολυμαντικού διαλύματος με την χρήση απολυμαντικού για την καταστροφή μικροοργανισμών. Παράλληλα με τον καθαρισμό θα εφαρμοστεί ισχυρή αναρρόφηση με σκοπό την κατακράτηση των σωματιδίων.
 7. Έλεγχος και μέτρηση για τα σωματιδιακά φορτία, διαρροής φίλτρων, σύσφιξη  φίλτρων, μέτρηση  ταχύτητας και ροής αέρα, έλεγχος υγρασίας και θερμοκρασίας, μέτρηση στατικής πίεσης φίλτρων, μέτρηση στάθμης θορύβου

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ΤΜΗΜΑ Γ: Συντήρηση BMS –controlroom

Στο Αρχαιολογικό  Μουσείο Θηβών  περιλαμβάνετε το σύστημα διαχείρισης κτιρίου και ελέγχει  τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες ψύξης – θέρμανσης το λεβητοστάσιο, τις αντλίες θερμότητας, το σύστημα πυρανίχνευσης, την κατάσταση διαφόρων  αντλιών ομβρίων και λυμάτων, UPS,  το οποίο καλύπτει το χώρο όλο το 24ώρο.  Αυτό  αποτελείται από την κεντρική διαχείριση, την εποπτεία των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου από την οθόνη ενός και μόνο υπολογιστή, τους ψηφιακούς ελεγκτές, όπως τις κεντρικές μονάδες που υλοποιούν και εκτελούν σενάρια και εντολές λειτουργίας, τις εισόδους, όπως  οι μετρητές, οι αισθητήρες, όπως π.χ. θερμόμετρα νερού αέρα, μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,  τις εξόδους όπως ενεργοποίηση ρελέ, τρίοδες βάνες,  το ειδικό λογισμικό σε Η/Υ  κ.α.

 1. Έλεγχος κεντρικής διαχείρισης και εποπτεία των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου από την οθόνη ενός και μόνο υπολογιστή
 2. Έγκαιρη διάγνωση ή και πρόγνωση βλαβών και φθορών του εξοπλισμού της εγκατάστασης
 3. Αυτοματοποίηση των διάφορων λειτουργιών πετυχαίνοντας εκτός των προηγουμένων τη μείωση του χρόνου απασχόλησης ή επέμβασης στο σύστημα από το προσωπικό
 4. Έλεγχος των εσωτερικών συνθηκών άνεσης
 5. Παρακολούθηση και στόχευση της κατανάλωσης ενέργειας
 6. Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τη συντήρησης
 7. Συντήρηση και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης κτιρίου bms –control room
 8. Αναβάθμιση desigo insight – version 6
 9. Υπηρεσίες προγραμματισμού συστήματος

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά (εφάπαξ)  από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Συντήρηση Υδραυλικού Δικτύου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

Στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους  περιλαμβάνονται  τα δίκτυα Εξωτερικού και Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, πού καλύπτουν τις ανάγκες  των χώρων όλο το 24ώρο.  Αυτό  αποτελείται από τους Κεντρικούς αγωγούς,  τα δίκτυα εξαερισμού, τα φρεάτια διανομής, τους χώρους καθαριότητας, τους χώρους κοινής χρήσης, τους ψύκτης, τους καυστήρες  κ.α.

 1. Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων διανομής
 2. Συντήρηση και καθαρισμός σιφωνίων στους κοινόχρηστους χώρους και τουαλετών
 3. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών δικτύων σε όλες τις τουαλέτες συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ
 4. Συντήρηση και επισκευή των δικτύων εξαερισμού στους χώρους υγιεινής συμπεριλαμβανομένων και των δικτύων εξαερισμού καυσίμων
 5. Συντήρηση και επισκευή και αλλαγή των φίλτρων  - μπέκ των καυστήρων πετρελαίου  
 6. Συντήρηση και επισκευή δεξαμενών περισυλλογής καυσίμων
 7. Συντήρηση και επισκευή  του Αμμοσυλλέκτη Υδρορροών
 8. Συντήρηση και επισκευή  του προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος
 9. Αλλαγή μπεκ και ρακόρ αυτόματου ποτίσματος

 

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ Ε: Συντήρηση Αποχετευτικού Δικτύου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

 Στα Μουσεία υπάρχουν τα Εξωτερικά δίκτυα των όμβριων υδάτων  και τα Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης, πού καλύπτουν τις ανάγκες  των χώρων όλο το 24ώρο.  H συγκέντρωση και διοχέτευση των αποβλήτων γίνεται μέσω των υποδοχέων και του συστήματος σωληνώσεων, που στο σύνολό τους αποτελούν το αποχετευτικό δίκτυο των κτιρίων, το οποίο καταλήγει σε βόθρο και με αντλία, στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο. Tο αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες, στην αποχέτευση των όμβριων και στην αποχέτευση των λυμάτων. Η ελεύθερη αποχέτευση των όμβριων υδάτων, η στεγανότητα και η ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων, η ελάχιστη πίεση των αγωγών, η χρήση των κατάλληλων εξαρτημάτων σύνδεσης, η εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό των σωληνώσεων, η αποχέτευση των λυμάτων χωρίς κίνδυνο εμφράξεως, η κατά το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία του δικτύου, ο περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό των οριζόντιων τμημάτων του δικτύου, η αποφυγή δημιουργίας υπερπιέσεων και υποπιέσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά τα σιφόνια. Tο σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου αποτελείται από δίκτυο οριζόντιων και κατακόρυφων σωλήνων, από τα σιφόνια του δαπέδου, του δώματος και των υδραυλικών υποδοχέων, τα φρεάτια επιθεώρησης και το δίκτυο σωληνώσεων αερισμού του δικτύου. Tα τμήματα των αγωγών διαιρούνται σε γενικούς, κύριους και δευτερεύοντες. Οι γενικοί αγωγοί  συγκεντρώνουν  τα λύματα των σωληνώσεων του δικτύου και τα οδηγεί στο βόθρο και στον υπόνομο. Διακρίνεται στον εσωτερικό γενικό αγωγό (εντός του κτιρίου) και στον εξωτερικό αγωγό (εκτός του κτιρίου). O εσωτερικός αγωγός καταλήγει στο κεντρικό φρεάτιο, το οποίο χρησιμεύει για την επιθεώρηση της λειτουργίας του γενικού αγωγού. O εξωτερικός γενικός αγωγός συνδέει τα απόβλητα που συγκεντρώνονται στο κεντρικό φρεάτιο και τα οδηγεί στο βόθρο και στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο. Οι κύριοι αγωγοί είναι οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι σωλήνες που συγκεντρώνουν τα λύματα από τους δευτερεύοντες αγωγούς και τα μεταφέρουν στο γενικό εσωτερικό αγωγό. Οι δευτερεύοντες αγωγοί είναι οι σωλήνες που μεταφέρουν τα λύματα από τους υδραυλικούς υποδοχείς στους κύριους αγωγούς. Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις, μέσα στις οποίες το νερό πρέπει να κινείται απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα να διατηρείται ο αερισμός. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της διατομής του αγωγού αερισμού, ενώ ο αερισμός μπορεί να είναι είτε άμεσος είτε έμμεσος. Στον άμεσο αερισμό του δικτύου ο σωλήνας της αποχέτευσης χρησιμοποιείται και ως σωλήνας αερισμού, αφού εκτείνεται έως τη στέγη ή το δώμα, ενώ στον έμμεσο αερισμό τοποθετείται επιπρόσθετα ένας σωλήνας παράλληλος του κύριου αγωγού της αποχέτευσης. Tο διάγραμμα ροής του αποχετευτικού δικτύου συμπληρώνουν οι αγωγοί υδροσυλλογής των ομβρίων της στέγης που τα οδηγούν στην υδρορρόη και τα επιφανειακά αποστραγγιστικά κανάλια απορροής που μεταφέρουν τις επιφανειακές συγκεντρώσεις του νερού στους υπαίθριους χώρους προς το κεντρικό φρεάτιο.

 1. Καθαρισμός και απόφραξη ομβρίων φρεατίων και σωληνώσεων, στο δώμα, στον αύλειο χώρο και στο εξωτερικό χώρο του περιβόλου.
 2. Καθαρισμό και απόφραξη αποχέτευσης κεντρικού αγωγού και φρεατίων εντός και εκτός κτιριακών μονάδων.
 3. Καθαρισμός και απόφραξη αμμοσυλλέκτη των εργαστηρίων συντήρησης του αρχαιολογικού Μουσείο Θηβών.

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

                                                     

 ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Συντήρηση Ανελκυστήρων Αρχαιολογικού Μουσείο Θηβών.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών υπάρχουν Εξωτερική και Εσωτερική Ανελκυστήρες, πού καλύπτουν τις ανάγκες  των επισκέψιμων χώρων του Μουσείου.  Αυτοί  αποτελούνται από κάθετους  Ανελκυστήρες και Ανελκυστήρα Κλίμακας για την χρήση των επισκεπτών, του προσωπικού, των αρχαιοτήτων, των εργασιών κ.α. 

 1. Συντήρηση και επισκευή των κάθετων ανελκυστήρων
 2. Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα κλίμακας
 3. Συντήρηση και επισκευή του υδραυλικού ανελκυστήρα βαρέους τύπου μεταφοράς αρχαιοτήτων.
 4. Καθαρισμός του επάνω μέρους των θαλάμων, του πυθμένα των φρεατίων και των χώρων του μηχανοστασίου.
 5. Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα μεταφοράς προσωπικού
 6. Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα μεταφοράς προσωπικού για τις εργασίες του πύργου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί δελτίο επίσκεψης για την ενημέρωση της συντήρησης ή των ελλείψεων των ανελκυστήρων. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης να επαναφέρει την λειτουργία του  άμεσα και υπεύθυνα. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει το προσωπικό του ασφαλισμένο.    Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει τους  ανελκυστήρες και να καλύπτουν,  σωματικές βλάβες ή θάνατο για κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη μέχρι του ποσού των 45.000,00€.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει τους  ανελκυστήρες και να καλύπτουν,  υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους, μέχρι του ποσού των 15.000,00€. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει τους  ανελκυστήρες και να καλύπτουν,  ομαδικό ατύχημα, όσοι και να είναι οι παθόντες ή οι δικαιούχοι αθροιστικά για σωματικές βλάβες μέχρι του ποσού των 90.000,00€. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλίσει τους  ανελκυστήρες και να καλύπτουν,  συνολικό καλυπτόμενο ποσό για περισσότερο από ένα ατύχημα, για τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια της σύμβασης αθροιστικά για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές,  μέχρι του ποσού των 120.000,00€. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει έλεγχο πιστοποίησης και να προβεί στην έκδοση τους από τον αρμόδιο φορέα (ΤUV).  

  Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

                                                                    

ΤΜΗΜΑ Ζ: Συντήρηση Δικτύου Ψηφιακών Εφαρμογών Συστήματος Μικροφωνικής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών  περιλαμβάνεται δίκτυο Ψηφιακών Εφαρμογών το οποίο  καλύπτει τον εκθεσιακό χώρο.  Αυτό  αποτελείται από οθόνες, οθόνες αφής, προβολικά,κ.α.

 1. Συντήρηση και παρακολούθηση δικτύου ψηφιακών υποδομών έκθεσης
 2. Αντικατάσταση μπαταριών σε Η/Υ οδηγούς ψηφιακών εκθεμάτων
 3. Συντήρηση και Ενημέρωση λειτουργικών συστημάτων σε Η/Υ οδηγούς ψηφιακών εκθεμάτων
 4. Συντήρηση και ρύθμιση ψηφιακών εφαρμογών της έκθεσης σε πλατφόρμα AdobeDirector
 5. Συντήρηση και Αναβάθμιση εφαρμογών στους σταθμούς πληροφόρησης στην υποδοχή του Μουσείου
 6.  Συντήρηση - Σύνδεση και ενεργοποίηση on-line εφαρμογών στους σταθμούς υποδοχής
 7.  Συντήρηση και Μετατροπή ψηφιακών εφαρμογών ώστε να λειτουργούν στους σταθμούς της υποδοχής του Μουσείου
 8.  Συντήρηση και Ανάπτυξη σεναρίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις εφαρμογές στην πολυεπαφική τράπεζα
 9.  Συντήρηση - Δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογής καταγραφής συμβάντων στις ψηφιακές υποδομές του Μουσείου
 10.  Συντήρηση λογισμικού για την εξ αποστάσεως ρύθμιση των ψηφιακών εφαρμογών
 11. Έλεγχος και συντήρηση μπαταριών συσκευών ακουστικής ξενάγησης

                                                                                                                                          

 Συντήρηση Συστήματος Μικροφωνικής. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών  περιλαμβάνεται δίκτυο μικροφωνικής εγκατάστασης το οποίο  καλύπτει όλο το χώρο.  Αυτό  αποτελείται από την κεντρική μονάδα, το δίκτυο, τα μεγάφωνα, κ.α.

 1. Συντήρηση και έλεγχο δικτύου
 2.  Έλεγχο και αντικατάσταση μικροφώνου
 3.  Έλεγχο και αντικατάσταση μίκτη
 4. Αντιγραφή μηνυμάτων

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά το μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

 

ΤΜΗΜΑ Η: Συντήρηση Αρμών μεταξύ παλαιού και νέου κτιρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.

Μεταξύ του παλαιού και του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου υπάρχει αρμός διαστολής. Οι εργασίες που θα διεξαχθούν θα είναι ο   έλεγχος και η  επισκευή αρμών μεταξύ των κτιρίων. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:

 1. τον πλήρη καθαρισμό της επιφάνειας εφαρμογής, την απομάκρυνση των σαθρών και των χαλαρών υλικών.
 2. Την εφαρμογή διαφραγματικού ασταριού υγρών επιφανειών, τύπου VAPOSHIELD της DIASEN, ή παρόμοιο, τριών συστατικών, με υψηλή αντίσταση σε αρνητική και θετική πίεση, εφελκυστική αντοχή 1.91±0.11 MPa, ανθεκτικό στα άλατα στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε κύκλους ψύξης-απόψυξης, με βούρτσα σε δύο στρώσεις. To υλικό πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα: UNI EN ISO 4624 και UNI EN ISO 527-1.
 3. Την εφαρμογή ασφαλτικής πάστας στεγάνωσης ταχείας ωρίμανσης, τύπου ULTRABIT της DIASEN, ή παρόμοιο, με μικροσφαιρίδια πολυστυρολίου, ανθεκτικό στις ακτίνες UV, με σπάτουλα για την πλήρωση καινών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. To υλικό πρέπει να διαθέτει CE και να συμμορφώνεται σύμφωνα με το EN 1504-2 και με τα: ISO 527-1 και EN ISO 1542. 
 4. Την εφαρμογή ασφαλτούχου στεγανωτικού ταχείας ωρίμανσης, τύπου ULTRAGUM της DIASEN, ή παρόμοιο, με αντοχή εφελκυσμού 1.00±0.32 MPa, ανθεκτικό στις ακτίνες UV και στη γήρανση, με τη χρήση ρολού σε δύο στρώσεις σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. To υλικό πρέπει να διαθέτει CE και να συμμορφώνεται σύμφωνα με το EN 1504-2 και με τα: ISO 527-1 και EN ISO 1542. 
 5. Τις τοπικές σφραγίσεις μικρών κενών και ρωγμών με τη μαστίχα πολυουρεθάνης υψηλής ελαστικότητας και πρόσφυσης τύπου DIASEAL STRONG της DIASEN, ή παρόμοιο, με μηδενική τοξικότητα μετά τον πολυμερισμό, σκληρότητα ±25, κατάλληλο σε επαφή με πόσιμο νερό, μετά την εφαρμογή στην επιφάνεια του ασταριού τύπου PRIMER PS30 της.

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά (εφάπαξ) από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος Νοεμβρίου.  

 

ΤΜΗΜΑ Θ: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ξύλινων Επιφανειών, Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών  στο Νομό Βοιωτίας.

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των ξύλινων επιφανειών αφορούν  κυρίως μικροεπεμβάσεις,  όπως την επιμέλεια των ξύλινων κιγκλιδωμάτων και πορτών στο φωτάναμα και στο Βορδωνάρειο στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά και την συντήρηση  των ξύλινων καθιστικών στο αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου.  Η εργασία αφορά την επισκευή των ξυλουργικών επιφανειών όπως περιγράφετε παρακάτω:

Οι εργασίες που θα διεξαχθούν θα είναι ο   έλεγχος και η  επισκευή των ξύλινων επιφανειών και θα περιλαμβάνουν:

 1. Τρίψιμο έως απομάκρυνση των παλαιών λούστρων , εμποτισμός με ιδικό λάδι για τους μύκητες, επάλειψη  λούστρου τουλάχιστον δύο φορές την κάθε επιφάνεια.
 2. Τρίψιμο έως απομάκρυνση των παλαιών λούστρων , εμποτισμός με ιδικό λάδι για τα ξυλοφάγα έντομα (σαράκι), επάλειψη  λούστρου τουλάχιστον δύο φορές την κάθε επιφάνεια
 3. Χρωματισμός στο χρώμα που είδη υπάρχει σε όλες τις επιφάνειες τουλάχιστον δύο φορές την κάθε επιφάνεια.

 

Η παροχή Υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του συνεργείου συντήρησης και επισκευής,  στους αναφερόμενους χώρους μία φορά (εφάπαξ) από την υπογραφή της σύμβασης έως το τέλος Νοέμβριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:      ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Στοιχεία Προσφέροντος

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία:

…………

Διεύθυνση:

…………

Τηλέφωνο:

…………

Ημερομηνία:

…………

Fax:

…………

 

 

 

 

 

 

Email:

…………

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

…………

Εφορεία Αρχαιοτήτων

…………

 

Πράξη

…………

Διακήρυξη αριθ.

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

Α/Α
Γραμμής

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

%

ΠΟΣΟ

ΜΟΝΑΔΑΣ

1

2

3

4

5

6

7=5X6

8

9=7X8

10=7+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλεχθείς τρόπος πληρωμής

(σύμφωνα με το άρθρο 7)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Χρόνος ισχύος της προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής)

(σύμφωνα με το άρθρο 10)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:                ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[4]   και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

Ονομασία:

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο: [… ]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:

 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :

Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

 

 

Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα.

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[5] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο
(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[6] ;

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[4];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) … 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) … 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) … 

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[7]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[8] ·
2.    δωροδοκία[9],[10]
3.    απάτη[11] ·
4.    τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[12]·
5.    νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[13]· ·

6.    παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[14] .

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[13] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): …, … , …[15]

Εάν ναι, αναφέρετε[16] :

 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:..., σημείο-(-α): …, λόγος(-οι):…

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

β) …

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) …

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ): …, … , …, …[17]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[18]:;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[19]: :

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και εργατική νομοθεσία

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[20] , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

 

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:

 

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)…

α)…

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)…

β)…

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

γ.2)…

γ.2)…

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[21]

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:


(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [22]

Εργατική  νομοθεσία

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

 

 

Μέρος IV: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[23], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[24].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:                ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, ………… μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………,εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) με την επωνυμία ………… και τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεύει στην …………, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την προμήθεια/την παροχή υπηρεσιών …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

(α) στη με αρ. …………/201…  Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη

(γ) στην κείμενη νομοθεσία και

(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και

ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1:        Αντικείμενο της σύμβασης

 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών …………κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως και εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 2:        Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού.
 3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
 5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών.
 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.
 8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των ανατεθέντων υπηρεσιών θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού.
 9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.

10. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.

11. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

12. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας/των υπηρεσιών.

13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό.

14. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3:        Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

 1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. …………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο  από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά … μήνες. μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, οριζόμενη από την Υπηρεσία.
 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, και εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
 3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
 4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
          α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016,
          β.  σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4:        Τίμημα - Τρόπος πληρωμής

 1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. …………%  
 2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.
 3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια/υπηρεσία.
 4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………………………………. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ..... % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € …………………….  ΦΠΑ : …………………..).
 5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

-          Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας/υπηρεσίας.

 1. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,

β) τιμολόγιο του Αναδόχου για την πώληση αγαθών/για την παροχή υπηρεσιών,

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,07 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟ 5: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Εκτέλεσης των υπηρεσιων

 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την προμήθεια/τις υπηρεσίες, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή εντός ………… μηνών από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………
 2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν  έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη τις ανατιθέμενες υπηρεσίες.
 3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υπηρεσιών, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.
 4. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο.
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016.                                                                            
  1. 6.       Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016, από την αρμόδια υπηρεσία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλληλο,  τον επόπτη ή επιβλέποντα που εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συστήνεται, σε ετήσια βάση ή κατά περίπτωση, από την αναθέτουσα αρχή.
  2. Η παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
  3. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί.
  4. 9.       Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής απορρίψει την προμήθεια/τις υπηρεσίες, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζονται από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.
  5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6:        Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Ελληνικά Δικαστήρια

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Ο/Προϊστάμενος/η

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

 

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου ή επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

 

 

 [1] Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

[2] Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

[3] Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της παραπάνω προθεσμίας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στον προκαθορισμένο χρόνο τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του και η  Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις  και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/ 2016 για αυτόν.

[4]        Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

 

[5]        Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

 

[6]        Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 

 

[7]        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[8]        Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[9]        Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[10]       Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[11]       Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[12]       Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[13]       Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[14]       Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

 

[15]       Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

[16]       Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[17]       Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

[18]       Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

 

[19]       Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

 

[20]       Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

 

[21]       Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

 

[22]       Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[23]       Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[24]       Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 Όπως υποσημείωση 3.

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνημμένα αρχεία