ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

02.08.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2019

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 4/2019 με θέμα «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» CPV 50700000-2, 45320000-6, 50850000-8 συνολικού Προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

1. Υπηρεσία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διεύθυνση

Θρεψιάδου 1

Πόλη

Θήβα

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός κώδικας

32200

Τηλέφωνο

2262080494

Fax

22620 81431

Ηλεκτρονική διεύθυνση

efavio@culture.gr

Ιστοσελίδα

 

www.yppo.gr

 

2. Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών.

3. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικό Διαγωνισμός.

4. Τόπος Εκτέλεσης των Εργασιών: ΣεΜουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους στο Νομό Βοιωτίας αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

5. Αντικείμενο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ, ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» CPV 50700000-2 45320000-6, 50850000-8 που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας  όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. Οι προς ανάθεση Υπηρεσίες Συντήρησης περιλαμβάνουν τα υλικά συντήρησης, τα υλικά αποκατάστασης βλαβών, τα υλικά εκσυγχρονισμού των Δικτύων, κατατάσσονται σε Τμήματα και σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

Συνολικού Προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Οι εργασίες πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς στη Διακήρυξη 4/2019 και ιδιαίτερα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά  τους, που περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές), που συνοδεύουν το τεύχος της Διακήρυξης.

6. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

7.Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου  από την υπογραφή της σύμβαση και ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

8. Πληροφορίες, Προκήρυξη και τεύχη: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, Θρεψιάδου 1, υπεύθυνοι οι κ. Μ. Κωστάρα, και η κ. Δ. Φερτάκη  τηλ. 2262023559, Φαξ:2262081434, email: efavio@culture.gr (ώρες 8.00-15.00). Η αναλυτική Διακήρυξη με τα παραρτήματα της δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού http://www.yppo.gr Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την περίπτωση που η Α. Α. θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Αντίστοιχο έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής πρέπει να συμπληρώνουν και οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτύου.

9.Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης είναι 70.000,00Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο ποσό.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής.

10. Τόπος- Τρόπος - Χρόνος παράδοσης: Στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Θήβα 32200.

11. Γλώσσα: Ελληνική

12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων. Για Ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες της μίας προσφοράς.

13.Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 1 και 2, του Ν 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης, κυρίως του άρθρου 8.

14. Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

15. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 20-08-2019, ημέρα Τρίτη, μέχρι τις 15:00 μ.μ., στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών.

16. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: η 21-08-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας  - Θρεψιάδου 1 -  Μουσείο Θηβών.

17. Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, καθώς και ειδικοί σύμβουλοι μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

18. Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρ/ξης στο Διαδίκτυο  http://www.yppo.gr:

01-08-2019 ημέρα Πέμπτη.

19. Αρμόδια Όργανα Αποσφράγισης : Βάση της υπ΄ αρ. Πρωτ 1565/01-04-2019 Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων. 

20.Προσφυγέςκαι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 127 και 221 του Ν4412/2016 και στην Διακήρυξη στο άρθρο 17.

21. Η δαπάνη που θα προκύψει από την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας) και του Αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Τακτικού Προϋπολογισμού, με αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔ/ΤΕΠ/324988/12732/3685/18-06-2019 Μεταβίβαση Πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα.

 

                                                                    Η Προϊσταμένη της Εφορείας

                                                                     Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

                                                                                              κ.α.α

 

 

                                                                                       Κυριακή Καλλιγά

Συνημμένα αρχεία