ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

06.09.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 6/2018 με θέμα την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.            (CPV 39100000-3, 39150000-8, 39113300-0, 39142000-9)», συνολικού Προϋπολογισμού 37.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).