ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

30.10.2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 1/2019 - Προμήθεια και Τοποθέτηση μαρμάρινων δομικών στοιχείων αρχαίου θεάτρου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΡ 1 /2019

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

για την 

«Προμήθεια και Τοποθέτηση μαρμάρινων δομικών στοιχείων αρχαίου θεάτρου»

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού»

 CPV: (44911100-0)

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 226.829,26 (ΕΥΡΩ) € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-12-2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27-11-2019