ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

12.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5/2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 5/2018 με θέμα την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ -  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», συνολικού Προϋπολογισμού 48.500,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).