ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

05.07.2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 2 /2018

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

CPV: 50700000-2/45320000-6/50850000-8/44316000-8/45442110-1