ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

30.07.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4/2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με
κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της
τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 4/2018 με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β) ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ [CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/45212313-3], συνολικού Προϋπολογισμού 82.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
1. Υπηρεσία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Διεύθυνση Θρεψιάδου 1
Πόλη Θήβα
Χώρα Ελλάδα
Ταχυδρομικός κώδικας 32200
Τηλέφωνο 2262080494
Fax 22620 81431
Ηλεκτρονική διεύθυνση efavio@culture.gr
Ιστοσελίδα www.yppo.gr και www.mthv.gr
2. Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών.
3. Είδος διαδικασίας: Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία μέσου χρήσης της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
4. Τόπος Εκτέλεσης των Εργασιών: Σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους στο Νομό Βοιωτίας αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
5. Αντικείμενο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, Α) ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ
ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, Β)
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΑΙ Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ [CPV: 34928220-6/34928200-0/77312000-0/77211400-6/77341000-2/90920000-2/45212313-3] που υλοποιεί η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης. Οι προς ανάθεση Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα υλικά συντήρησης, τα υλικά αποκατάστασης, τα υλικά συμπλήρωσης των περιφράξεων, τα υλικά κατασκευής βάθρων, κατατάσσονται σε Τμήματα και σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)
Συνολικού Προϋπολογισμού 82.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Οι εργασίες πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς στη
Διακήρυξη 4/2018 και ιδιαίτερα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, που περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές), που συνοδεύουν το τεύχος της Διακήρυξης.
6. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου από την υπογραφή της σύμβαση και ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.
8. Πληροφορίες, Προκήρυξη και τεύχη: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε ηλεκτρονική μορφή από τις παραπάνω ιστοσελίδες.
Υπεύθυνη διαγωνισμού οι κ. Μαρία Κωστάρα, και η κ. Εύη Τσώτα τηλ. 2262023559,
Φαξ:2262081434, email: efavio@culture.gr (ώρες 8.00-15.00) Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, Θρεψιάδου 1. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την περίπτωση που η Α. Α. θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
9.Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης είναι 82.000,00Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το
προβλεπόμενο ποσό.
Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης και θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής
Παραλαβής.
10. Τόπος- Τρόπος - Χρόνος παράδοσης: Η εργασίες θα διεξαχθούν στους προβλεπόμενους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από την διακήρυξη έως το τέλος του μηνός Νοεμβρίου.
11. Γλώσσα: Ελληνική
12. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που
προέρχονται από χώρες της ΕΕ, Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων. Για Ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες της μίας προσφοράς.
13.Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 1 και 2, του Ν 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής Διακήρυξης, κυρίως του άρθρου 8.
14. Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
15. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Η λήξη των προσφορών θα είναι 04-09-2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:59 μ.μ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ.
16. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 10/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ. 3 ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
17. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής και Προσφορών:
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι 31-08-2018
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι 30-07-2018
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης στην ιστοσελίδα: www.yppoa.gr και www.mthv.gr είναι 30-07-2018
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε εφημερίδες είναι 31-07-2018
18. Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρ/ξης στο Διαδίκτυο http://www.yppo.gr :
30-07-2018 ημέρα Τετάρτη.
19. Αρμόδια Όργανα Αποσφράγισης : Βάση της υπ΄ αρ. Πρωτ 391/30-01-2018 Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων.
20. Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 127 και 221 του Ν4412/2016 και στην Διακήρυξη στο άρθρο 17.
21. Η δαπάνη που θα προκύψει από την σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής (Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας) και του Αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, με αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/134175/14483/1413/28-03-2018 Μεταβίβαση Πίστωσης με Επιτροπικό Ένταλμα.

Συνημμένα αρχεία