ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

05.07.2018

Αριθμός Διακήρυξης: 3/2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη 3/2018 με θέμα την «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΦΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» CPV 22100000-1/79811000-2, συνολικού Προϋπολογισμού 36.100,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Συνημμένα αρχεία